مصادیق تخلف و تقلب در امتحانات پایان ترم
1398/3/12
برنامه امتحان نمیسال دوم 98-97
1398/3/1
برنامه امتحان نمیسال اول 98-97
1397/10/15
برنامه امتحان نمیسال اول 98-97
1397/10/15
برنامه امتحان نمیسال اول 98-97
1397/10/15

برگزاري مراسم تجليل از اساتيد رشته مديريت جهانگردي توسط انجمن علمي جهانگردي و مشاركت كثيري از دانشجويان  دوشنبه ٩٦/٣/١