ک

 

آقای جواد کیاکجوری

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی در غرب

سمت:  کارشناس فرهنگی، کارشناس دانشجویی و مسئول روابط عمومی دانشکده

 داخلی 4           4872 5232  011