گزارش کارگاه آموزشی مردم نگاری ( طراحی، میدان، ارائه )
1397/9/18
اتاق مشاور دانشکده
1397/8/9
کارگاه باستان شناسسی
1397/8/9

برگزاري مراسم تجليل از اساتيد رشته مديريت جهانگردي توسط انجمن علمي جهانگردي و مشاركت كثيري از دانشجويان  دوشنبه ٩٦/٣/١